EPS Distribucija najavila preuzimanje 650.000 mernih uređaja

Operator distributivnog sistema EPS Distribucija, objavio je da, u skladu sa Zakonom o energetici, od svih korisnika sistema preuzima merne uređaje, merno razvodne ormane, priključne vodove, instalacije i opremu u merno razvodnim ormanima, a plan je da se u upravo započetoj fazi preuzme 650.000 mernih uređaja na teritoriji cele Srbije.

EPS Distribucija ovim preuzima i obavezu održavanja preuzete opreme i snosiće troškove budućeg održavanja mernih uredjaja, merno razvodnih ormana, priključnih vodova, instalacija i opreme u merno razvodnom ormanu, navedeno je u saopštenju.

Korisnici sistema nemaju nikakve troškove u vezi sa preuzimanjem, a u skladu sa Zakonom o energetici, EPS Distribucija urediće uslove preuzimanja ugovorom.

Obaveštenje i ugovor u dva primerka su dostavljeni korisnicima sistema na adresu uručenja računa za električnu energiju.

Jedan potpisan primerak ugovora potrebno je vratiti nadležnom ogranku EPS Distribucije u roku od osam dana na naznačenu adresu.

Ukoliko korisnici sistema ne potpišu ugovor o preuzimanju, ostaju odgovorni za ispravnost i održavanje te opreme i mernih uređaja, što znači i da će snositi sve buduće troškove njihovog održavanja.

Preuzimanje mernih uređaja i ostale opreme ne znači i istovremenu zamenu postojećih mernih uređaja, već se njihova zamena radi u skladu sa postojećim zakonskim propisima.

Precizirano je da se preuzimanje mernih uređaja i opreme odvija po fazama.

Od ukupno 3.684.000 mernih mesta, EPS Distribucija je do sada preuzela opremu i merne uređaje na oko 600.000 mernih mesta.

U sada započetoj fazi, na distributivnom području Beograda biće preuzeti merni uređaji i ostala navedena oprema 163.280 korisnika, na distributivnom području Novog Sada 168.610, na distributivnom području Kralјeva 163.670, na distributivnom području Niša 104.260 i na distributivnom području Kragujevca 50.180.

Ugovor o preuzimanju može potpisati samo lice koje ispunjava zakonske uslove za to, odnosno lice koje je korisnik sistema ili lice koje ima važeću zakonsku punomoć da potpiše ugovor o preuzimanju, umesto korisnika sistema.